GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

          Số 52/2018/TB/GXCT                                                 

THÔNG BÁO

          V/v. “THÁNG MÂN CÔI NĂM 2018

Chủ đề: “NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO, CẦU CHO CHÚNG CON”

          Theo thông lệ hằng năm, vào Tháng Mân Côi, Giáo xứ tổ chức tôn vinh Đức Mẹ vào mỗi chiều thứ bảy hằng tuần tại Núi Đức Mẹ: do các Liên Giáo họ và Ban Giáo lý phụ trách các công việc như: xướng kinh lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước Thánh lễ (với nội dung theo đúng chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ thông qua ít nhất 01 tuần lễ trước khi thực hiện), đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện giáo dân, dâng lễ, xin oi, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn sau Thánh lễ). (Nếu trời mưa sẽ cử hành bên trong nhà thờ).

16g45: đọc kinh khai mạc

17g15: Thánh lễ

 

I. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH:

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): trang hoàng pano câu chủ đề “Tháng Mân Côi” tại Núi Đức Mẹ, hoàn tất trong sáng thứ bảy 29/09/2018, chuẩn bị Lời nguyện Tín hữu cho các Thánh lễ chiều thứ bảy trong suốt Tháng Mân Côi.

w Giới Người Cha: treo cờ tại Núi Đức Mẹ, hoàn tất trong sáng thứ bảy 29/09/2018, phụ trách chiêng trống trong các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ, đồng thời giúp Ban Giáo lý sắp xếp ghế ngồi trong Thánh lễ bế mạc Tháng Mân Côi chiều thứ bảy 27/10/2018.

w Ca đoàn: Anh Đạt (Ủy viên Thánh nhạc) phân công phụ trách hát trong các Thánh lễ .

w Hội Lêgiô: phân công hội viên quét dọn vệ sinh tại Núi Đức Mẹ trước các Thánh lễ tôn vinh Mẹ chiều thứ bảy.

w Ban Âm thanh: phụ trách âm thanh cho các Thánh lễ trong suốt Tháng Mân Côi.

w Các Ban ngành còn lại: phụ trách công việc như thông lệ hằng năm.

Dâng hoa & Thánh lễ bế mạc tháng Mân côi

Chiều thứ bảy 29/09/2018 Khai mạc Tháng Mân Côi: Liên Giáo họ Phêrô Lựu + Micae Hy + Augustinô Huy cùng  phụ trách và do Giáo họ Augustinô Huy chủ trì.
Chiều thứ bảy 06/10/2018 Liên Giáo họ Anê Thành + Giuse Viên + Emmanuel Triệu  cùng  phụ trách và do Giáo họ Emmanuel Triệu  chủ trì.
Chiều thứ bảy 13/10/2018 Liên Giáo họ Phaolô Bường + Anrê Trông + Giuse Khang cùng  phụ trách và do Giáo họ Giuse Khang chủ trì. 
Chiều thứ bảy 20/10/2018 Liên Giáo họ Đaminh Khảm + Phaolô Lộc + Đaminh Cẩm cùng  phụ trách và do Giáo họ Đaminh Cẩm chủ trì.
Chiều thứ bảy 27/10/2018

Bế mạc Tháng Mân Côi: do Ban Giáo lý phụ trách, Giới Người Cha giúp sắp xếp ghế ngồi.

16g30: tập trung ổn định đoàn rước kiệu Đức Mẹ.

16g45: bắt đầu kiệu          

17g15: Thánh lễ

- Ban Giáo lý: phụ trách mọi công việc như chuẩn bị bài suy niệm và kinh nguyện khi rước kiệu (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), có vũ hoa và dâng hoa tại 03 trạm dừng (bên hông nữ, trước nhà thờ và bên hông nam), cắt cử người đọc sách và lời nguyện tín hữu, dâng lễ v.v...

- Ông Ngọc (Ban Giáo lý) và Ban Trật tự: đúng 16g30: sắp xếp ổn định trật tự đoàn kiệu.

- Giới Trẻ: phụ trách trang hoàng bàn kiệu (tượng Đức Mẹ Fatima) và phân công thành viên khiêng bàn kiệu Đức Mẹ.

- Giới Người Cha: phụ trách trang trí bệ hạ bàn kiệu tại 03 trạm dừng (02 trạm bên hông nam + nữ nhà thờ + 01 trạm ở tiền đường) và giúp các em Giáo lý sắp xếp ghế ngồi cho cộng đoàn (xin thu dọn sau Thánh lễ).

- Giới Người Mẹ: phụ trách xin oi.

- Ban Kèn: tham gia trong đoàn kiệu như thông lệ hằng năm.

- Ban Ánh sáng: phụ trách trang trí ánh sáng bàn kiệu.

- Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh khi rước kiệu và Thánh lễ.

- Ban Lễ sinh: phụ trách công việc như thường lệ.

- Đoàn rước Quốc phục: tham gia đoàn kiệu bế mạc Tháng Mân Côi:

Thánh Giá: Ông Hưởng (Gh.Anê Thành)

Đèn hầu: Ô.Bá (Gh.Giuse Khang) - Ô.Dũng (Gh.Phaolô Bường)

Lọng hầu Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

Lọng hầu kiệu Đức Mẹ: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

Quý Ông Bà Trưởng phó các Giáo họ còn lại: xin mặc Quốc phục tham gia đoàn kiệu. Nếu các Trưởng phó Giáo họ bận việc thì các Ủy viên Giáo họ mặc Quốc phục thay thế (Đề nghị Quý chức có mặt sớm lúc 16g15 để kịp chuẩn bị Quốc phục).

- Các Giới - Ban ngành - Đoàn thể có đồng phục riêng: đề nghị mặc để tham gia đoàn kiệu.

- Quý Ông bà trong Ban Thường vụ, các ủy viên trong HĐMVGX, các ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới - Ban ngành - Đoàn thể tham gia đoàn kiệu xin mặc:

Nam: âu phục           Nữ: áo dài

¿  12 Giáo họ lưu ý:

* 19g30 tối thứ sáu đầu tháng 05/10/2018: có giờ Chầu Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà thờ, vì thế các Giáo họ không tổ chức đọc kinh tại các gia đình trong ngày giờ nói trên.

* 19g30 tối thứ bảy 13/10/2018: kính nhớ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối, có đọc kinh tại Núi Đức Mẹ, vì thế các Giáo họ không tổ chức đọc kinh tại các gia đình trong ngày giờ nói trên.

 

II. KÍNH NHỚ ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN CUỐI TẠI FATIMA (thứ bảy 13/10/2018):

Hội Lêgiô: phụ trách đọc kinh tôn vinh Đức Mẹ tại Núi Đá lúc 19g30.

 

         Đà nẵng, ngày 15 tháng 09 năm 2018

   KHÁN                                                            TM/Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ 

  Cha Quản xứ                                                                                   Trưởng ban

 

 

  Phêrô Trần Đức Cường                                                               FX. Nguyễn Văn Hiến