Thông báo ứng sinh được gọi nhập Đại Chủng Viện Huế 2019-2020