Thông báo về Mục vụ Di dân của Giáo phận Đà Nẵng tại Miền Nam 2015

 

 

Nguồn: giaophandanang.org