Thông Báo: Số 58/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 58/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 58TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm C Ban Giáo lý kính báo: Do […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 11/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 11/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNGBAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤTHÁNG 11/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ […]
Thông Báo: Số 57/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 57/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 56TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm C      1. Thứ hai 28/10 Lễ Kính […]
Thông Báo: Số 56/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 56/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 56TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 21/10 đến thứ […]
Thông Báo: Số 54/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 54/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 54TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 14/10 đến thứ […]
Thông Báo: Số 53/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 53/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 53TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm C Chúa nhật 06/10 sau Thánh lễ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNGBAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤTHÁNG 10/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ […]
Thông Báo: Số 52/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 52/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 52TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 30/9 đến thứ […]
Thông Báo: Số 51/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 51/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 51TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C Chúa nhật 22/9/2019 khai giảng Năm […]
Thông Báo: Số 49/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 49/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 49TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 16/9 đến thứ […]
ĐẦU TRANG