Thông Báo V/v tĩnh tâm Linh mục và Phó tế tháng 8/2022 Mừng ngân khánh Linh mục Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục
Thông Báo V/v tĩnh tâm Linh mục và Phó tế tháng 8/2022 Mừng ngân khánh Linh mục Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục
Thông Báo V/v tĩnh tâm Linh mục và Phó tế tháng 8/2022 Mừng ngân khánh Linh mục Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục
Thông báo: Số 35/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XVI Thường Niên
Thông báo: Số 35/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XVI Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 17/7/2022
Phân công phụng vụ tháng 7/2022
Phân công phụng vụ tháng 7/2022
Phân công phụng vụ tháng 7/2022
Thông Báo V/v cầu nguyện cho Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách nhân dịp giỗ lần thứ 09
Thông Báo V/v cầu nguyện cho Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách nhân dịp giỗ lần thứ 09
Thông Báo V/v cầu nguyện cho Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách nhân dịp giỗ lần thứ 09
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XIV Thường Niên
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XIV Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C 03/7/2022
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 19/6/2022 1.Thánh lễ kết thúc năm học giáo lý 2021-2022 […]
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI 12/6/2022
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống 
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống 
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 05/6/2022 Chúa Nhật  05/6 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa […]
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 28/5/2022
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Phục Sinh
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Phục Sinh
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 15/5/2022
ĐẦU TRANG