Báo Hỷ: Anh Phaolô Nguyễn Tuấn Anh & Chị Catarina Trần Thị Thục Nhi sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Phaolô Nguyễn Tuấn Anh & Chị Catarina Trần Thị Thục Nhi sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Phaolô Nguyễn Tuấn Anh & Chị Catarina Trần Thị Thục Nhi sẽ cử hành Bí […]
Báo Hỷ: Anh Giacôbê Trương Đình Thành Tâm & Chị Maria Nguyễn Thế Thị Nhã Sương sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Giacôbê Trương Đình Thành Tâm & Chị Maria Nguyễn Thế Thị Nhã Sương sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Giacôbê Trương Đình Thành Tâm & Chị Maria Nguyễn Thế Thị Nhã Sương sẽ cử […]
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 02/03/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 02/03/2014
Chúa Nhật, ngày 02/03/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Thông báo: Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm A
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 09/02/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 09/02/2014
Chúa Nhật, ngày 09/02/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Báo Hỷ: Anh Anrê Nguyễn Quang Liêm & Chị Têrêxa Lê Thị Thu Thoa sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Anrê Nguyễn Quang Liêm & Chị Têrêxa Lê Thị Thu Thoa sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Anrê Nguyễn Quang Liêm & Chị Têrêxa Lê Thị Thu Thoa sẽ cử hành […]
Thông báo: Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A
Báo Hỷ: Anh Giuse Lê Phước Thiện & Chị Anê Dương Bảo Trâm sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
Báo Hỷ: Anh Giuse Lê Phước Thiện & Chị Anê Dương Bảo Trâm sẽ cử hành Bí tích Hôn phối
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Giuse Lê Phước Thiện & Chị Anê Dương Bảo Trâm sẽ cử hành […]
Thông báo: Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A
Thông báo: Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A
ĐẦU TRANG