Phân Công Phụng Vụ Tháng 02/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 02/2020
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG        BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 02/2020 I. ĐỌC SÁCH NGÀY […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 01/2020
Phân Công Phụng Vụ Tháng 01/2020
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNGBAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤTHÁNG 01/2020 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ […]
Phân Công Phụng Vụ 12/2019
Phân Công Phụng Vụ 12/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG            BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 12/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 11/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 11/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNGBAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤTHÁNG 11/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNGBAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤTHÁNG 10/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 9/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 9/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNGBAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤTHÁNG 09/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 8/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 8/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNGBAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤTHÁNG 08/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 7/2019
Phân Công Phụng Vụ Tháng 7/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 07/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân Công Phụng Vụ 6/2019
Phân Công Phụng Vụ 6/2019
 GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG             BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 06/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân Công Phụng Vụ 05/2019
Phân Công Phụng Vụ 05/2019
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG             BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 05/2019 I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
ĐẦU TRANG