Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2017
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                      BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 9/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 9/2017
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                       BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 8/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 8/2017
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                      BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 07/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 07/2017
 GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                        BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 6/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 6/2017
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 06/2017 I. ĐỌC […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 5/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 5/2017
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                        BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 4/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 4/2017
 GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                     BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 03/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 03/2017
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                      BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 02/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 02/2017
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                    BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 01/2017
Phân Công Phụng Vụ Tháng 01/2017
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                     BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG […]
ĐẦU TRANG