Phân Công Phụng Vụ Tháng 12/2016
Phân Công Phụng Vụ Tháng 12/2016
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG             BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 12/2016   I. ĐỌC […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 11/2016
Phân Công Phụng Vụ Tháng 11/2016
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG           BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 11/2016 […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2016
Phân Công Phụng Vụ Tháng 10/2016
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                     BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 9/2016
Phân Công Phụng Vụ Tháng 9/2016
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                             […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 8/2016
Phân Công Phụng Vụ Tháng 8/2016
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                    BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG […]
Phân Công Phụng Vụ Tháng 7/2016
Phân Công Phụng Vụ Tháng 7/2016
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 6/2016
Phân Công Phụng Vụ tháng 6/2016
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 06/2016   1. […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 5/2016
Phân Công Phụng Vụ tháng 5/2016
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                         […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 4/2016
Phân Công Phụng Vụ tháng 4/2016
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 04/2016   ĐỌC […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 3/2016
Phân Công Phụng Vụ tháng 3/2016
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                  BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 03/2016 […]
ĐẦU TRANG