Thông Báo: Số 20/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
Thông Báo: Số 20/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 20/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A Chúa nhật tuần này ngày 22/3/2020, [...]
Thông Báo: Số 19/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Thông Báo: Số 19/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 19TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A Chúa nhật tuần này ngày 15/3/2020, [...]
Thông Báo: Số 18/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A
Thông Báo: Số 18/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 18TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A Chúa nhật tuần này 08/3/2020, các [...]
Thông Báo: Số 16/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 7 Thường Niên – Năm A
Thông Báo: Số 16/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 7 Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 16TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A Chúa nhật tuần này, 23/02/2020, các [...]
Thông Báo: Số 15/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A
Thông Báo: Số 15/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 15TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A Chúa nhật tuần này, 16/02/2020, các [...]
Thông Báo: Số 13/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm A
Thông Báo: Số 13/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 13TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm A Chúa nhật tuần này, 09/02/2020, các [...]
Thông Báo: Số 11/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A
Thông Báo: Số 11/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 11TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A Chúa nhật 02/02/2020 Dâng Chúa Giêsu [...]
Thông Báo: Số 09/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm A
Thông Báo: Số 09/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 09TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm A Từ thứ hai 20/01đến thứ bảy [...]
Thông Báo: Số 07/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A
Thông Báo: Số 07/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 07TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A Sáng Chúa nhật 12/01 [...]
Thông Báo: Số 06/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A
Thông Báo: Số 06/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 0TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A Chúa nhật 05/01 2020 sau lễ [...]
ĐẦU TRANG