Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVII Thường Niên 
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVII Thường Niên 
Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVII Thường Niên 
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVI Thường Niên 
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVI Thường Niên 
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVI Thường Niên
Thông báo: Số 37/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XVIII Thường Niên 
Thông báo: Số 37/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XVIII Thường Niên 
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 31/7/2022 THÔNG BÁO 1. Chúa nhật 31/7/2022, Thánh Inhaxiô, Bổn mạng của 19 anh em và vào lúc […]
Thông báo: Số 35/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XVI Thường Niên
Thông báo: Số 35/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XVI Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 17/7/2022
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XIV Thường Niên
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XIV Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C 03/7/2022
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
Thông báo: Số 31/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 19/6/2022 1.Thánh lễ kết thúc năm học giáo lý 2021-2022 […]
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI 12/6/2022
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống 
Thông báo: Số 29/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống 
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 05/6/2022 Chúa Nhật  05/6 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa […]
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 28/5/2022
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Phục Sinh
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Phục Sinh
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 15/5/2022
ĐẦU TRANG