Thông báo: Số 18/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 18/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT V MÙA CHAY03/4/2022 Chúa nhật V Mùa Chay 03/4, Thánh lễ 08g00 có nghi thức Tuyên Xưng […]
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 16/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 20/03/2022
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 13/03/2022
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C
Thông báo: Số 14/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 06/03/2022
Thông báo: Số 12/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 12/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm C
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN20/02/2022 1. Thực hiện Thông báo số 02/T02.2022 ngày 16/02/2022 của Văn phòng Tòa Giám […]
Thông báo: Số 11/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 11/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 11/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 10/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 10/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 10/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 09/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 09/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 09/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 08/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 08/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 08/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C
ĐẦU TRANG