Thông Báo: Số 11/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A
Thông Báo: Số 11/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 11TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A Chúa nhật 02/02/2020 Dâng Chúa Giêsu […]
Thông Báo: Số 09/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm A
Thông Báo: Số 09/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 09TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm A Từ thứ hai 20/01đến thứ bảy […]
Thông Báo: Số 07/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A
Thông Báo: Số 07/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 07TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A Sáng Chúa nhật 12/01 […]
Thông Báo: Số 06/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A
Thông Báo: Số 06/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 0TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A Chúa nhật 05/01 2020 sau lễ […]
Thông Báo: Số 05/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – Năm A
Thông Báo: Số 05/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 05TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – Năm A Chúa nhật 29/12/2019 Lễ Thánh […]
Thông Báo: Số 04/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A
Thông Báo: Số 04/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 04TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A Từ thứ hai 23/12 đến thứ […]
Thông Báo: Số 03/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A
Thông Báo: Số 03/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 03TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A Chiều nay thứ bảy 14/12 vào […]
Thông Báo: Số 02/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A
Thông Báo: Số 02/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 02TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A Từ thứ hai 08/12 đến thứ […]
Thông Báo: Số 01/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A
Thông Báo: Số 01/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 01TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A Chúa nhật 01/12/2019, Sau Thánh Lễ […]
Thông Báo: Số 61/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 61/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 61TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C Thứ hai 25/11 Lễ Các Thánh […]
ĐẦU TRANG