Thông Báo: Số 01/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A
Thông Báo: Số 01/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A
Chính Tòa: Thông báo Số 01TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A Chúa nhật 01/12/2019, Sau Thánh Lễ […]
Thông Báo: Số 61/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 61/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 61TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C Thứ hai 25/11 Lễ Các Thánh […]
Thông Báo: Số 60/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 60/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 60TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 18/11 đến thứ […]
Thông Báo: Số 59/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 59/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 59TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm C Chúa nhật 10/11 sau thánh lễ […]
Thông Báo: Số 58/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 58/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 58TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm C Ban Giáo lý kính báo: Do […]
Thông Báo: Số 57/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 57/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 56TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm C      1. Thứ hai 28/10 Lễ Kính […]
Thông Báo: Số 56/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 56/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 56TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 21/10 đến thứ […]
Thông Báo: Số 54/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 54/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 54TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 14/10 đến thứ […]
Thông Báo: Số 53/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 53/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 53TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm C Chúa nhật 06/10 sau Thánh lễ […]
Thông Báo: Số 52/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 52/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 52TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 30/9 đến thứ […]
ĐẦU TRANG