Thông Báo: Số 49/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 49/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 49TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 16/9 đến thứ […]
Thông Báo: Số 48/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 48/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 48TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm C Chúa nhật 08/9 tất cả các […]
Thông Báo: Số 47/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 47/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 47TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm C Chúa nhật 01/9 sau lễ Thiếu […]
Thông Báo: Số 46/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 46/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 46TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 26/8 đến thứ […]
Thông Báo: Số 45/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 45/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 45TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 19/8 đến thứ […]
Thông Báo: Số 44/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 44/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 44TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm C Thứ hai 12/8 lễ thánh Phanxica […]
Thông Báo: Số 43/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 18 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 43/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 18 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 43TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 18 Thường Niên – Năm C Chúa nhật 04/8 sau lễ Thiếu […]
Thông Báo: Số 41/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 41/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 41TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm C Thứ hai 22/7 Lễ KínhThánh nữ […]
Thông Báo: Số 40/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 40/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 40TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm C Thứ hai 15/7 Lễ Nhớ thánh […]
Thông Báo: Số 39/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 39/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 38TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm C Chúa nhật 07/7 sau lễ thiếu […]
ĐẦU TRANG