GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM
GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

THƯ CHUNG GỬI DÂN CHÚA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
NHÂN DỊP HẬU CÔNG NGHỊ GIÁO PHẬN NĂM 2022

Quý Cha và anh chị em trong gia đình Giáo phận thân mến,

 1. Ngày 01 tháng 7 năm 2022 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, đại diện mọi thành phần
  Dân Chúa, gồm 236 thành viên là Giám mục, Linh mục, Phó tế, Tu sĩ, Chủng sinh, Hội đồng mục
  vụ các Giáo xứ, Giáo họ, và các đoàn thể cấp Giáo phận, đã cùng nhau quy tụ để tham dự Công
  nghị Giáo phận Đà Nẵng. Đây có thể nói là chặng cuối của tiến trình hiệp hành ở cấp Giáo hội địa
  phương. Trong bối cảnh hướng đến Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới năm 2023, với chủ đề:
  Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ; cũng như cách riêng Giáo
  phận Đà Nẵng chúng ta hướng đến mừng kỷ niệm 60 năm thành lập (1963-2023), thì Công nghị
  Giáo phận là “cơ hội cho các thành viên tham dự phụng vụ, cầu nguyện suy tư về những kinh
  nghiệm của họ, lắng nghe những phản hồi, đọc các dấu chỉ và phân định để tìm ra đâu là điều
  Chúa Thánh Thần nói với cộng đoàn” (x. Cẩm nang Thượng hội đồng Giám mục thế giới).
 2. Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô khi tuyên bố triệu tập Thượng Hội Đồng
  Giám mục thế giới, cũng như để hướng tới Công nghị Giáo phận, ngay từ tháng 12 năm 2021,
  Giáo phận chúng ta đã thành lập Ban linh hoạt hiệp hành Giáo phận; biên soạn tài liệu học tập về
  các chiều kích hiệp thông, tham gia, sứ vụ và lịch sử Giáo phận; sau đó là phổ biến học hỏi, thảo
  luận và tổ chức thỉnh ý Dân Chúa với tinh thần hiệp hành ở các cấp: từ cấp Giáo họ, Giáo xứ, các
  đoàn thể, các cộng đoàn dòng tu, cho đến cấp Giáo hạt trong thời gian từ 18/01/2022 tới
  31/05/2022.
 3. Xuyên qua các bản đúc kết ý kiến từ các nơi gửi về, một bức tranh mục vụ truyền giáo với
  những mảng tối sáng, muôn sắc màu của đời sống Giáo phận được nổi bật lên, từ những mối ưu
  tư về giáo lý cho đến các kế hoạch mục vụ, từ những mối bận tâm về đời sống đạo trong gia đình
  cho đến các sinh hoạt trong Giáo xứ. Tất cả đều phản ảnh cảm thức của mọi thành phần Dân
  Chúa về ba chiều kích của Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Tất cả những ý
  kiến được đúc kết lại tạo nên “điểm hẹn hiệp hành” để ai nấy cùng cầu nguyện, suy tư, thảo luận
  hầu tìm biết ý Chúa mở đường khai lối cho đời sống và sứ vụ.
 4. Chính trong Công nghị Giáo phận, các tham dự viên đã lắng nghe các tham luận và những đúc
  kết ý kiến của Dân Chúa về ba chiều kích của một Hội Thánh hiệp hành, đã thảo luận và đào sâu
  thêm để cùng nhau xác định hướng đi của Giáo phận trong thời gian tới, tức là đưa ra tầm nhìn và
  xác định những việc làm cụ thể. Đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng và phát triển Giáo
  phận được nêu lên. Tất cả đều khẳng định sự cần thiết phải kiến tạo sự hiệp thông trong Giáo
  phận, khởi đi từ cơ cấu nền tảng nhất là gia đình; nhấn mạnh đến ý thức trách nhiệm tham gia
  cộng tác của mọi tín hữu trong công việc xây dựng Giáo phận, Giáo xứ; hết thảy đều hướng đến
  một mục đích chung, đó là thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, rao giảng Chúa Kitô cho mọi
  người.
 5. Xác định tầm nhìn: Trong dịp Đại hội Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng năm 2012, Giáo phận đã
  xác định tầm nhìn là Hiệp nhất, Sống đức tin, Loan báo Tin Mừng. Tầm nhìn này đã mặc nhiên
  bao hàm chiều kích hiệp thông và sứ vụ, nhưng lại thiếu chiều kích tham gia trong hướng nhắm
  của Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới. Vì thế, sau khi đã thảo luận và biểu quyết, Công nghị
  Giáo phận đã quyết định tiếp nối tầm nhìn của Đại hội Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng năm 2012,
  với một sự điều chỉnh, đó là thêm từ “cùng” trước cụm từ Sống đức tin, và thêm từ “và” trước
  cụm từ Loan báo Tin Mừng. Thêm vào hai từ này để nêu rõ ý tưởng mời gọi mọi người cùng
  tham gia để có được tinh thần hiệp hành. Như vậy, tầm nhìn của Công nghị Giáo phận Đà Nẵng
  năm 2022 sẽ là: Hiệp nhất, cùng Sống đức tin và Loan báo Tin Mừng.
 6. Về công việc cụ thể, Công nghị Giáo phận Đà Nẵng năm 2022 đã phát động một kế hoạch
  Loan báo Tin Mừng trong toàn Giáo phận trong 05 năm tới (2022-2027) với hai việc cụ thể:
  (1) Duy trì việc đọc kinh tối trong gia đình;
  (2) Phát động một kế hoạch loan báo Tin Mừng trên toàn Giáo phận, theo đó:
  a. Các Giáo họ, Giáo xứ, Cộng đoàn dòng tu, Đoàn thể cấp Giáo phận, các Ban mục vụ
  Giáo phận mỗi năm thực hiện một chương trình cụ thể cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.
  b. Giáo phận sẽ củng cố các giáo điểm truyền giáo đang hình thành tại các khu vực khác
  nhau của Giáo phận với việc bổ nhiệm và gia tăng nhân sự. Giáo phận cũng sẽ đồng hành, giúp
  đỡ các thủ tục pháp lý xã hội hầu có thể đạt được những mục tiêu cụ thể đã đề ra.
 7. Cùng với tầm nhìn và những việc làm cụ thể đã được xác định, giờ đây, trong tư cách là mục
  tử Giáo phận, tôi mời gọi quý Cha và anh chị em hãy cùng nhau lên đường đáp lại lời mời gọi của
  Chúa Giêsu: “Vậy anh em hãy đi…” (Mt 28,19). Ước mong mỗi thành viên trong gia đình Giáo
  phận Đà Nẵng chúng ta luôn là những chứng nhân sống tinh thần hiệp hành, biết cùng nhau xây
  dựng và gìn giữ mối hiệp thông với Chúa và với nhau, biết tích cực tham gia, chung tay cộng tác
  trong mọi công việc chung, và nhất là từ nay hăng hái thực hành những việc làm cụ thể đã được
  ấn định, hầu tất cả chúng ta đều trở nên những sứ giả loan báo Tin Mừng tình thương và sự sống,
  tức là Chúa Giêsu Kitô, cho con người thời đại hôm nay.
 8. Xin phó dâng tất cả cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, cho Hiền Mẫu Maria, Mẹ Trà Kiệu, cũng như
  cho Chân phước Anrê Phú Yên. Xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của các ngài, ban muôn ơn
  phúc xuống trên mọi người và xin Người hoàn tất mọi việc tốt lành mà Người đã khởi sự nơi
  chúng ta.

Tòa Giám mục Đà Nẵng, ngày 22 tháng 7 năm 2022
Giám mục của anh chị em
+ Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng