Thư Mục Vụ Mùa Vọng – Năm Phụng Vụ 2019-2020 Của ĐC Giuse Đặng Đức Ngân