Trực tiếp: Giờ Cầu Nguyện – Cầu Cho Thế Giới Trước Dịch Bệnh Corona