Trực tiếp: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Bổn Mạng Giáo xứ Chính Tòa 11/02/2020