Trực tiếp: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Hà Lam 30/11/2019