Trực tiếp: Tôn Vinh Đức Mẹ và Thánh lễ ngày 05 tháng 10 năm 2019