Trực tiếp: Tôn Vinh Đức Mẹ và Thánh lễ ngày 19 tháng 10 năm 2019