Vui Trung Thu với Chúa cùng Giáo họ Đại Hiệp 12/9/2019